ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” 

Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

«Проект освітньої програми «Клінічна та реабілітаційна психологія»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” (Денна форма навчання)

ОР Магістр. ОП Клінічна та реабілітаційна психологія

Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” (Заочна форма навчання)

Рецензія_Нестерак

Рецензія_Серденько

Рецензія_Чайка

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КЛІНІЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет психології, кафедра загальної та клінічної психології
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Магістр психології
Наявність акредитації Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти сертифікат № 992 від 18.12.2020 р.
Передумови Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», магістр, що підтверджується документом державного зразка

Орієнтована на здобуття студентами професійних компетентностей у сфері клінічної та реабілітаційної психології для успішного здійснення професійної діяльності.

Акцент на забезпеченні розвитку професійних здатностей до самоорганізації, самонавчання, аналітичного мислення, прийняття обґрунтованих рішень у сфері клінічної та реабілітаційної  психології, компетентного володіння технологіями психопрофілактики, психодіагностики, психокорекції, психотерапії та індивідуального консультування.

Метою програми  є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології, клінічної та реабілітаційної психології, які можуть надавати психологічну допомогу, зокрема  людям з обмеженими можливостями здоров’я, чи які отримали психотравмівний досвід внаслідок війни, чи які перебувають в особливих життєвих обставинах. А також для роботи з організаціями, що надають медичні та реабілітаційні послуги. Підготовка психологів здатних здійснити вибір адекватного проблемі методу психологічного впливу і способів надання психологічної допомоги та здійснювати діагностику, психопрофілактику, психологічний супровід, психокорекцію, тренінги і терапію в галузі клінічної та реабілітаційної психології з надання реабілітаційних послуг.

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Семестр Форма підсумкового контролю Силабуси
1 2 3 4 5 6
Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК1 Методологія та організація наукових досліджень  3 1 залік Силабус
ОК2 Наукові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням) 3 1 залік Силабус
ОК3 Клінічна психологія та психопатологія 6 1-2 залік/іспит Силабус
ОК4 Реабілітаційна психологія 6 1-2 залік/іспит Силабус
ОК5 Когнітивно-поведінкова психотерапія у реабілітаційній психології 3 1 іспит Силабус
ОК6 Практична психодіагностика в реабілітації 3 1 іспит Силабус
ОК7 Психологічне консультування в реабілітаційному процесі 3 2 залік Силабус
ОК8 Травмотерапія 3 2 іспит Силабус
ОК9 Екстремальна та кризова  психологія 3 2 залік Силабус
ОК10 Психологія релігії 3 3 іспит Силабус
  Кількість кредитів  36      
         Практична підготовка
ОК11 Виробнича  практика 12 2,3 (6,6) залік Силабус (ІІ семестр)

Силабус (ІІІ семестр)

ОК12 Науково-дослідна практика, магістерська робота 15 1,2,3 (3,3,9) залік Силабус
Атестація
ОК13 Захист кваліфікаційної роботи 1,5 3   Силабус
ОК14 Кваліфікаційний іспит 1,5 3 іспит Силабус
  Кількість кредитів 30      
  Загальний обсяг обов’язкових  компонент: 66    
ВК11-ВК35 Вибіркові навчальні дисципліни 24    
  Загальний обсяг дисциплін за вибором студентів 24      
  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90      

Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри); у рекреаційних та курортних закладах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, дитячих будинках, геронтологічних центрах; у сферах діяльності, пов’язаних з екстремальною та кризовою психологією (пенітенціарні заклади, військові формування Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України); у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади); в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.), у медіа-установах.

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта» (дошкільна, початкова, загальна середня, професійно-технічна, вища, допоміжна діяльність у сфері освіти); (86) «охорона здоров’я та надання соціальної допомоги»; (94.99) «діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.»).

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010 (2445.2) «психолог», (2340) «консультант психолого-медико-педагогічної консультації», (3340) «методист з професійної реабілітації»,  (3423) «організатор з персоналу», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу»,  (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)»,  (2412.2) «профконсультант».

Відгуки стейхолдерів на ОП Клінічна та реабілітаційна психологія_2020

Анкета для студентів