ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”

Освітня програма 2023
Навчальний план 2023
Навчальний план 2023 (з. в.)
Освітня програма 2022
Навчальний план 2022
Навчальний план 2022 (з. в.)
Освітня програма 2021
Навчальний план 2021
Освітня програма 2020
Навчальний план 2020
Освітня програма 2019
Навчальний план 2019

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти  бакалавр
Галузі знань 05  Соціальні  та  поведінкові  науки
Спеціальність 053 Психологія
Термін навчання  3 роки 10  місяців

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології та реабілітаційної психології, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі, володіють фундаментальними психологічними знаннями та сучасними методами надання психологічної допомоги, спрямованої на профілактику, збереження, відновлення й підтримку психічного здоров’я і психологічного благополуччя особистості, які є комплексними та реалізуються в невизначених умовах.

Придатність до працевлаштування. Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах охорони здоров’я (лікувально-реабілітаційні заклади, перинатальні, реабілітаційні центри, заклади санаторно-курортного лікування); в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, дитячих будинках, школах-інтернатах; у сферах діяльності, пов’язаних з екстремальною та кризовою психологією; у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади).

Подальше навчання. Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в  системі післядипломної освіти.

Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна  робота) Кількість кредитів Семестр Форма  підсумкового контролю СИЛАБУСИ
1 2 3 4 5
ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальної підготовки
ОК1 Історія України 3 1 Залік Силабус
ОК2 Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням) 3 1 Залік Силабус
ОК3 Безпека життєдіяльності і цивільний захист 3 1 Залік Силабус
ОК4 Історія української культури 3 2 Залік Силабус
ОК5 Соціологія 3 2 Залік Силабус
ОК6 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 2 Залік Силабус
ОК7 Філософія 3 3 Залік Силабус
Цикл професійної підготовки
Теоретична підготовка
ОК8 Загальна психологія 9 1-2 Екзамен (1, 2) Силабус
ОК9 Вікова психологія 6 1-2 Екзамен (2) Силабус
ОК10 Вступ до спеціальності 3 1 Залік Силабус
ОК11 Зоопсихологія і порівняльна психологія 3 1 Екзамен Силабус
ОК12 Анатомія та фізіологія центральної нервової системи 3 1 Екзамен Силабус
ОК13 Диференціальна психологія 3 2 Залік Силабус
ОК14 Психофізіологія 3 2 Екзамен Силабус
ОК15 Іноземна мова (перша) 6 1-2 Екзамен (2) Силабус
ОК16 Соціальна психологія 9 2-3 Екзамен (3) Силабус
ОК17 Основи психодіагностики 3 3 Екзамен  Силабус
ОК18 Персонологія 3 3 Екзамен  Силабус
ОК19 Експериментальна психологія 6 3-4 Екзамен (4) Силабус
ОК20 Психологія управління 3 4 Екзамен Силабус
ОК21 Психологічне консультування 6 4 Екзамен Силабус
ОК22 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 3-4 Екзамен Силабус
ОК23 Педагогічна психологія 3 4 Залік Силабус
ОК24 Основи нейропсихології 3 5 Екзамен Силабус
ОК25 Психотерапія 6 5 Екзамен Силабус
ОК26 Клінічна психологія 6 5 Екзамен Силабус
ОК27 Психологія сім’ї 3 5 Екзамен Силабус
ОК28 Психологія загального здоров’я 3 5 Залік Силабус
ОК29 Реабілітаційна психологія 6 6 Екзамен Силабус
ОК30 Методи діагностики в психології здоров’я та реабілітації 3 6 Екзамен Силабус
ОК31 Патопсихологія 3 6 Екзамен Силабус
ОК32 Військова психологія 3 6 Екзамен Силабус
ОК33 Практикум з психологічного консультування 3 7 Екзамен Силабус
ОК34 Спеціальна психологія 3 7 Екзамен Силабус
ОК35 Індивідуальні та групові методи роботи в реабілітації 6 7 Екзамен Силабус
ОК36 Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях 3 8 Екзамен Силабус
ОК37 Курсова робота 3 3 Залік Силабус
ОК38 Курсова робота ІІ 3 6 Залік Силабус
ОК39 Кваліфікаційна робота 9 8 Захист Силабус
Практична підготовка
ОК40 Виробнича практика 6 6 Залік Силабус
ОК41 Виробнича практика ІІ 9 7 Залік Силабус
АТЕСТАЦІЯ
ОК62 Атестація (кваліфікаційний іспит) 1,5 8 Іспит Силабус
ОК63 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 8 Захист Силабус